Up

เผยแพร่งานวิจัย

เผยแพร่งานวิจัย

จากการศึกษาผลของสูตรอาหารดัดแปลงต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดตับเต่า โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) มี 5 วิธีการทดลอง(treatment) วิธีการทดลองละ 5 ซ้ำ (replication) โดยมีวิธีการทดลองดังนี้คือ วิธีการทดลองที่ 1 สูตรอาหารพี.ดี.เอ. (ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ) วิธีการทดลองที่ 2 สูตรพี.ดี.เอ.ดัดแปลงผสมน้ำมะพร้าว 150 มิลลิลิตร วิธีการทดลองที่ 3 สูตรอาหารพี.ดี.เอ. ดัดแป
การศึกษาผลของการใช้แกลบหมักทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราสำหรับการเพาะเห็ด นางฟ้าและนางรม โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design : CRD) ประกอบไปด้วย 5 วิธีการทดลอง ( Treatment) 5 ซ้ำ ( Replication) ซ้ำละ 10 ถุง ได้แก่ วิธีการทดลองที่ 1 ขี้เลื่อย (100 ก.ก) : จุลินทรีย์ EM (ขยาย) 1 ลิตร :น้ำสะอาด 100 ลิตร วิธีการทดลองที่ 2 ขี้เลื่อย (75 ก.ก) : แกลบดิบ (25 ก.ก) : จุลินทรีย์ EM (ขยาย) 1 ลิตร : น้ำสะอาด 100 ล
ผลของการใช้วัสดุอาหารเสริมชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดปุยฝ้าย โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) มี 5 วิธีการทดลอง (treatment) วิธีการทดลองละ 5 ซ้ำ (replication) มีวิธีการทดลองดังนี้คือ วิธีการทดลองที่ 1 สูตรปุ๋ยหมักไม่ใช้วัสดุอาหารเสริม (ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ)วิธีการทดลองที่ 2 สูตรปุ๋ยหมักผสมข้าวฟ่างบดเป็นวัสดุอาหารเสริมจำนวน 5 กิโลกรัม วิธีก
ผลของการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดฟางโดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design : RCBD) ประกอบไปด้วย 4 บล็อก ( Block) 5 วิธีการทดลอง( Treatment) 20 ซ้ำ ( Replication) ดังนี้คือ วิธีการทดลองที่ 1 ฟางข้าว :อาหารเสริม ไม่ใช้จุลินทรีย์ (ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ) วิธีการทดลองที่ 2 ฟางข้าว :อาหารเสริม :จุลินทรีย์ 100 มิลลิลิตร :น้ำสะอาด 5 ลิตรวิธีการทดลองที่ 3 ฟาง
ผลของการใช้เปลือกข้าวโพดหมักจุลินทรีย์ EM เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้าใช้ แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) มี 4 วิธีการทดลอง (treatment) วิธีการทดลองละ 5 ซ้ำ (replication) โดยมีวิธีการทดลองดังนี้คือ วิธีการทดลองที่ 1 สูตรขี้เลื่อยไม้ยางพารา(ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ) วิธีการทดลองที่ 2 สูตรเปลือกข้าวโพด วิธีการทดลองที่ 3 สูตรเปลือกข้าวโพดผสมจุลิทรีย์ EM วิธีการทดลองที่ 4 สู
จากการศึกษาผลของการใช้อาหารเสริมชนิดต่างๆต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดเข็มทอง โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) มี 5 วิธีการทดลอง (treatment) วิธีการทดลองละ 5 ซ้ำ (replication) โดยมีวิธีการทดลองดังนี้คือ วิธีการทดลองที่ 1 สูตรปุ๋ยหมักไม่ใช้อาหารเสริม(ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ) วิธีการทดลองที่ 2 สูตรปุ๋ยหมักผสมข้าวโพดบด 5 กิโลกรัม วิธีการทดลองที่ 3 สูตรปุ๋ยหมักผสมปลาย
จากการศึกษาผลของการใช้สูตรอาหารดัดแปลงเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดออรินจิ โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design:CRD) มี 5 กรรมวิธี (treatment) กรรมวิธีละ3 ซ้ำ (replication) ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 สูตรอาหารพี.ดี.เอ. (ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ) กรรมวิธีที่ 2 สูตร ดัดแปลงจากเผือก 200 กรัมต่อน้ำลิตร กรรมวิธีที่ 3 สูตรอาหารดัดแปลงจากมันเทศ 200 กรัมต่อน้ำลิตร กรรมวิธีที่ 4 สูตรพี.ด
การศึกษาปริมาณการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม(EM)ต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่นในฟางข้าวโดย ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design : CRD) ประกอบไปด้วย 5 วิธีการทดลอง( Treatment) 5 ซ้ำ ( Replication) ซ้ำละ 10 ถุงคือวิธีการทดลองที่ 1 ฟางข้าว :อาหารเสริม ไม่ใช้จุลินทรีย์ EM (เป็นตัวเป็นเปรียบเทียบ)วิธีการทดลองที่ 2 ฟางข้าว :อาหารเสริม :จุลินทรีย์ EM 500 มิลลิลิตร:น้ำสะอาด 5 ลิตร วิธีการทดลองที่ 3

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและแนวทางแก้ไขปัญหา การออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555-2556 โดยศึกษาสภาพของปัญหา 3 ด้าน คือ 1.ด้านตัวของนักเรียนนักศึกษาเอง 2.ด้านครอบครัวของนักเรียนนักศึกษา และ3.ด้านสถานศึกษา จำแนกกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ใ

ผลของการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม ฮอร์โมนไข่ ฮอร์โมนนมสด และ ฮอร์โมนกล้วยหอม เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเพาะถั่วงอก โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design :CRD) ประกอบไปด้วย 5 กรรมวิธี (Treatment) 3 ซ้ำ (Replication) โดยมีวิธีการทดลองดังนี้ คือ วิธีการทดลองที่ 1วิธีการทดลองที่ 1ถั่วเขียว:น้ำสะอาด 20 ลิตร(เป็นตัวเปรียบเทียบ) วิธีการทดลองที่ 2 ถั่วเขียว:จุลินทรีย์ EM 200 มิลลิลิตร:น้
 
 
Powered by Phoca Download
Joomla templates by Joomlashine