ตารางเปรียบเทียบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ด้านการอาชีวศึกษา สมศ

ตารางเปรียบเทียบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ด้านการอาชีวศึกษา สมศ และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยต้นสังกัด

(เริ่ม 1 ตุลาคม 2557)   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ สมศ

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สอศ

1.ด้านคุณภาพศิษย์

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี

ตบช 6.1 :ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการกปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ตบช6.2 :ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตบช 6.3 :ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

ตบช 6.4:ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบาย: ผู้เรียนดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้ำใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ วินัย สติ กตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ ผ่านการทำงาน ทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์

เกณฑ์ : ร้อยละของผู้เรียนทุกชั้นปี/ทุกระดับ/ทุกสาขาที่ทำงาน ทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์(นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการอาชีวศึกษา

คำอธิบาย: ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช.และปวส.มีความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาแห่งชาติ

ตบช 1.1 :ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00ขึ้นไป

ตบช 1.2 :ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา

ตบช 1.3 :ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ตบช 1.4 :ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ

เกณฑ์ : 1.ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICTหรือเทียบเท่า

               2.ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องที่สะท้อนความรู้ ความสามารถ ในระดับชาติ/นานาชาติ

               3.ร้อยละของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช./ปวส. ที่มีผลการ

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ สมศ

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สอศ

ทดสอบระดับชาติ(V-NET)มีค่า T-Score 40.00

4.ร้อยละของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช./ปวส. ที่มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ(VQ)

5.มีงานทำและ/หรือสอบได้ทุนการศึกษาต่อจากองค์กรภายในและ/หรือต่างประเทศของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช.และปวส.

ขึ้นไป

ตบช 1.6 :ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุรภาพภายในสการอาชีวศึกษารับรอง

ตบช 1.7:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

ตบช 1.8:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

ตบช 1.9:ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา(ประกอบ)

ตัวบ่งชี้ที่ 3:ผู้เรียนมีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์

ตบช 5.1 :ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 4:ศิษย์เก่าทำประโยชน์ให้กับสถานศึกษา

เพิ่มเติม

คำอธิบาย :ศิษย์เก่า ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ที่กลับมาช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา

 

เกณฑ์ :1.มีกิจกรรมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพร่วมกับสถานศึกษา

2.มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษา

3.มีกิจกรรมร่วมพัฒนาสถานศึกษา

4.มีผลงานสร้างสรรค์ของศิษย์เก่าที่เป็นที่ยอมรับ/ยกย่องอย่างน้อยปีละ1 ผลงาน

 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ สมศ

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สอศ

5.มีการสนับสนุนทรัพยากรหรือทุนการศึกษาที่ศิษย์เก่าจัดหา/ให้สถานศึกษา

ตบช. 3.12:ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.ด้านคุณภาพครู/อาจารย์

มาตรฐานที่ 2ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 5:ครู/อาจารย์มีความรู้ความสามารถ

ตบช. 2.1 : ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

ตบช. 2.2 : ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา

ตบช. 2.3 : ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ตบช. 2.4 : ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ตบช 1.4 :ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

คำอธิบาย :ครู/อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ บรรลุเป้าหมายในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนรายบุคคลพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ

เกณฑ์ :1.ร้อยละของครู/อาจารย์ที่สอนตรงตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

2.จำนวนครู/อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในสถานประกอบการในสาขาสาขาวิชาชีพที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาที่สอน

3.พัฒนาการของคะแนน V-NET ระดับ ปวช./ปวส.

ตัวบ่งชี้ที่ 6:ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ

มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด

คำอธิบาย :ครู/อาจารย์ นำประสบการณ์จากการสอนมาสร้างสรรค์ห้องเรียนในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้คุณภาพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตร โดยเน้นความเหมาะสม สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและแนวโน้มสภาวะการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมาใช้บริการห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้นั้นอย่างสม่ำเสมอโดยอาจร่วมมือกับสถานประกอบการ

มาตรฐานห้องเรียนเฉพาะทาง

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ สมศ

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สอศ

เกณฑ์:1.ร้อยละของห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทุกห้องที่สะอาด สุขลักษณะ สวยงาม

             2.ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/แหล่งเรียนรู้คุณภาพที่เป็นต้นแบบอย่างน้อย 1 ห้องเรียน

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7:ครู/อาจารย์มีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

คำอธิบาย :ครู/อาจารย์ประจำมีผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ  

ตบช. 5.2 :ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู

เกณฑ์ :1.ร้อยละของครู/อาจารย์ประจำที่มีผลงาน ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอน

             2.ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของจำนวนผลงานที่ได้นำไปใช้ประโยชน์และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอน

ตัวบ่งชี้ที่ 8:ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

คำอธิบาย :ครู/อาจารย์ประจำได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์เช่น ศึกษาบางวิชา/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งใน/ต่างประเทศและมีการนำความรู้กลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน

ตบช. 3.10 :ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เกณฑ์ :ร้อยละของครู/อาจารย์ประจำที่ศึกษาบางวิชา/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงานอย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี/คน

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ สมศ

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สอศ

3.ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9: การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

คำอธิบาย :คณะกรรมการสถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการกำกับนโยบาย กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตบช. 3.1:ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

ตบช. 3.2 :ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตบช. 3.3:ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์

ตบช. 3.5:ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

เกณฑ์ : 1.กำหนดนโยบาย แนวทางสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

             2.ประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี

           3.มีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน

           4.มีรายงานการประชุม

ตัวบ่งชี้ที่ 10 : การดำเนินงานของผู้อำนวยการ

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

คำอธิบาย :ผู้อำนวยการมีผลการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบตรวจสอบการทำงานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ตบช. 3.4:ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

ตบช. 3.10:ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

เกณฑ์ : 1.มีคะแนนผลการปฏิบัติงาน

             2.มีจำนวนครู/อาจารย์ต่อผู้เรียนตามสังกัด

             3.มีรายงานงบการเงินผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ สมศ

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สอศ

             4.มีการนำมติของคณะกรรมการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11: การบริหารความเสี่ยง

มาตรฐานที่ 3ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

คำอธิบาย :สถานศึกษามีผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมินสถานการณ์ จัดลำดับความสำคัญ จัดการ ควบคุม ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง ส่งผลให้ลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียงและสังคม(คุ้มครองสิทธิเยาวชน/คัดกรองกลุ่มเสี่ยง/ออกกลางคัน/อุบัติภัย/อื่นๆตามบริบทสถานศึกษา)

ตบช. 3.6 :ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

ตบช. 3.7 :ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

เกณฑ์ :ระบุ กำหนดกลยุทธ์ ประเมินโอกาส กำหนดวิธีการ กำกับติดตามและรายงานผลความเสี่ยง

 

ตัวบ่งชี้ที่ 12: การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

คำอธิบาย :สถานศึกษามีบุคลากรประจำที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ

ตบช. 3.10 : ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เกณฑ์ :ร้อยละของบุคลากรประจำที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี/คน

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้ที่ 13 : การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม

ตบช. 4.1 : ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ(ระยะสั้น/ชีววิถี/Fix it)

คำอธิบาย : สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู/อาจารย์นำความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชน/สังคมภายนอก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้

เกณฑ์ : 1.มีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของเป้าหมายไม่น้อย

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ สมศ

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สอศ

กว่าร้อยละ 80

             2.มีการประเมินผลความพึงพอใจของชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

             3.มีความต่อเนื่องในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

           4.มีความยั่งยืน พึ่งพาตนเองดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณสถานศึกษา

           5.ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องจากชุมชน/สังคม

 

ตัวบ่งชี้ที่ 14 : การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

คำอธิบาย :สถานศึกษามีการนำความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนาชุมชนมาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่างๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน นวัตกรรม

ตบช. 8.1: ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ตบช. 8.2: ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ

ตบช. 8.3 : ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชา

ตบช. 8.10 : ระดับความพึงพอใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนำความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์ : 1.การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู/อาจารย์และบุคลากร

               2.มีการพัฒนาเอกสารคำสอน/รายวิชา/ตำรา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20ของจำนวนรายวิชาหรือมีหลักสูตรใหม่อย่างน้อย 1 หลักสูตร

             3.มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ

             4.มีรายงานการเผยแพร่และขยายผลสู่สถาบันอื่น

           5.ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องจากชุมชน/สังคม

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก

ตัวบ่งชี้ที่ 15 : การส่งเสริมสนับสนุน ศิลปะและวัฒนธรรม

ตบช. ตบช 6.1 :ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการกปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ สมศ

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สอศ

คำอธิบาย : ความดีความงาม ในมิติศิลปะและวัฒนธรรม มีลักษณะ

คงอยู่สืบทอดและปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม ก่อให้เกิดการดำรงชีวิตอย่างมีพลวัต คนในสังคมอาชีวศึกษาในฐานะที่เป็นที่พึ่งของสังคมฯ

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

เกณฑ์ : 1.การใช้จ่ายงบประมาณ ใน/นอก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของงบดำเนินการ

               2.มีผลการประเมินที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากประชาคม ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน จาก 100 คะแนน

             3.มีพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

          4.ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องจากชุมชน/สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 16 : การพัฒนาสุนทรียภาพ

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก

คำอธิบาย : คุณค่าทางความงามก่อให้เกิดทักษะทางอารมณ์และมีคูณค่าทางศิลปะ เกิดทัศฯคติที่ดีต่อคูณค่าวิถีความดีงามของไทย(โครงการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร/พัฒนาสถานศึกษา/สืบสานประเพณีท้องถิ่น)

ตบช. 3.8 : ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ

ตบช6.1 :ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการกปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ตบช 6.2 :ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เกณฑ์ :1.กำหนดตัวชี้วัด ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

     2.มีแผนพัฒนาสู่อนาคต            

               3.อาคารสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการใช้งาน

             4.ภูมิสถาปัตย์ สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             5.สภาพแวดล้อม สะอาด สุขลักษณะ สวยงาม

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ สมศ

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สอศ

6.ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 17 อัตลักษณ์ผู้เรียน

ตบช 3.3:ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์

คำอธิบาย :ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา

เกณฑ์:1.มีเหตุผลในการกำหนดอัตลักษณ์ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้

           2.มีการกำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ80

           3.มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

           4.การมีส่วนร่วมทั้งสถานศึกษา

           5.ประเมินผลความสำเร็จไม่น้อยกว่า 80 คะแนนจาก 100 คะแนน

           6.การสุ่มตรวจเพื่อยืนยัน

ตัวบ่งชี้ที่ 18 เอกลักษณ์สถานศึกษา

เพิ่มเติม

คำอธิบาย:สถานศึกษามีเอกลักษณ์ที่สะท้อนความโดคเด่น/ความชำนาญ/ความเชี่ยวชาญตามพันธกิจ/วัตถุประสงค์และบริบทของสถานศึกษา

เกณฑ์:1.มีเหตุผลในการกำหนดอัตลักษณ์ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้

2.มีการกำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ80

3.มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

           4.การมีส่วนร่วมทั้งสถานศึกษา

           5.ประเมินผลความสำเร็จไม่น้อยกว่า 80 คะแนนจาก 100 คะแนน

             6.เป็นแหล่งเรียนรู้งานเกี่ยวกับเอกลักษณ์สถานศึกษา

           7.มีความเป็น”ต้นแบบ”วิธีการสู่ความสำเร็จและถ่ายโอนความรู้ด้าน

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ สมศ

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สอศ

กระบวนการสู่สถานศึกษาอื่น

 

7.ด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ 1:ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 19:มาตรการส่งเสริม(ภายในสถานศึกษา)

ตบช 1.5 :ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET)ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย:ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ

เกณฑ์:1.ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา

             -ใช้หลักฐานแรกเข้าและ/หรือสำเร็จการศึกษา หรือ

             -ใช้คะแนนจากผลการทดสอบภาษาอังกฤษของสถานศึกษา

ปวช.ไม่ต่ำกว่า A1 ตามมาตรฐานCFERหรือเทียบเท่า

ปวส.ไม่ต่ำกว่าA2 ตามมาตรฐานหรือเทียบเท่า

             -ผู้ประเมินทดสอบความสามารถของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 20:มาตรการส่งเสริม(ภายนอกสถานศึกษา)

เพิ่มเติม

คำอธิบาย:สถานศึกษามีการดำเนินงานในการช่วยเหลือชุมชนสังคม รอบสถานศึกษา เช่น การชี้แนะ ป้องกัน และ/หรือแก้ปัญหาสังคม ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจสังคม ชุมชน สังคมและจังหวัด

เกณฑ์ :1.มีเหตุผลในการกำหนดความร่วมมือ

           2.มีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย

             3.มีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

             4.มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ สมศ

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สอศ

           5.มีผลการประเมินความสำเร็จ ไม่น้อยกว่า 80คะแนนจาก100 คะแนน

 
Joomla templates by Joomlashine