ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

 

จำนวนนักเรียน  นักศึกษาแต่ละระดับชั้นแยกตามจำนวนเพศ

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน  นักศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ปวช. 1 ชั้นปีที่ 1

71

38

109

ปวช. 2 ชั้นปีที่ 2

65

46

111

ปวช. 3 ชั้นปีที่ 3

59

50

109

รวมจำนวนนักเรียน ระดับ ปวช.

195

134

329

ปวส.  ชั้นปีที่ 1

77

42

119

ปวส.  ชั้นปีที่ 2

88

38

126

รวมจำนวนนักเรียน ระดับ ปวส.

165

80

245

รวมทั้งหมด

360

214

574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนนักเรียน  นักศึกษา  แต่ละระดับชั้น  แยกตามสาขา

ระดับชั้น/ สาขาวิชา/ สาขางาน

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา  2557

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ระดับชั้น ปวช.

   

1.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

   

  1.1  สาขางานพืชศาสตร์

67

20.37

  1.2  สาขางานสัตวศาสตร์

64

19.45

  1.3  สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

55

16.72

  1.4  สาขางานเกษตรทั่วไป

137

41.64

  1.5  สาขางานช่างเกษตร

6

1.82

รวม

329

100.00

ระดับชั้น ปวส.

   

1.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

   

     -  สาขางานเกษตรศาสตร์

106

43.27

2.  สาขาวิชาพืชศาสตร์

   

     สาขางานพืชไร่

28

11.43

     สาขางานพืชสวน

44

17.96

ระดับชั้น/ สาขาวิชา/ สาขางาน

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา  2557

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ระดับชั้น ปวส.

   

3.  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

   

     สาขางานการจัดการผลิตสัตว์

52

21.22

4.  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

   

     -  สาขางานผลิตภัณฑ์พืช

4

1.63

5.  สาขาวิชาการตลาด

   

     สาขางานการตลาด

11

4.49

รวม

245

100.00

รวมทั้งสิ้น

574

100.00

Joomla templates by Joomlashine