ผู้บริหารสถานศึกษา

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

 director

นายเจริญ  เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

suttichai 

suttichai 


 

นายสุกิจ  มาลัยรุ่งสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุทธิชัย  สายทอง 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสุทธิชัย  สายทอง 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นายสุกิจ  มาลัยรุ่งสกุล
 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

Joomla templates by Joomlashine