บุคลากร

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท  และวุฒิการศึกษา

ประเภทบุคลากร

วุฒิการศึกษา

ต่ำกว่า

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

คิดเป็นร้อยละ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ข้าราชการ

ผู้บริหาร

-

-

2

-

3

-

-

-

5

5.00

 

ครู

-

-

16

14

11

7

3

-

51

51.00

 

พลเรือน

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2.00

พนักงานราชการ

ครู

-

-

3

3

-

-

-

-

6

6.00

ลูกจ้างชั่วคราว

ครูรายเดือน

-

-

4

1

-

-

-

-

5

5.00

 

เจ้าหน้าที่

7

4

3

5

-

-

-

-

19

19.00

ลูกจ้างประจำ

เจ้าหน้าที่

9

2

-

1

-

-

-

-

12

12.00

รวม

16

6

28

26

14

7

3

-

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จำนวนครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จำแนกตามประเภทวิชา/ สาขาวิชา

ประเภทวิชา

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

1.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

       

    1.1  สาขางานพืชศาสตร์

13

8

21

 

    1.2  สาขางานสัตวศาสตร์

10

1

11

 

    1.3  สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

1

3

4

 

รวม

24

12

36

 

2.  สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์

       

    2.1  สาขางานธุรกิจเกษตร

3

7

10

 

รวม

3

7

10

 

3.  สาขาวิชาช่างกลเกษตร.

       

    3.1  สาขางานช่างกลเกษตร

5

-

5

 

รวม

5

-

5

 

4.  วิชาสามัญสัมพันธ์

       

4.1  คณิตศาสตร์

-

2

2

 

4.2  วิทยาศาสตร์

-

1

1

 

4.3  ภาษาอังกฤษ

-

3

3

 

4.4  สังคมศึกษา

1

-

1

 

4.5  ภาษาไทย

1

1

2

 

4.6  พลานามัย

2

-

2

 

รวม

4

7

11

 

รวมทั้งหมด

36

26

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  จำแนกตาม  ที่รับผิดชอบและเพศ

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

1. เจ้าหน้าที่งานธุรการ

1

5

6

 

2. เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

1

-

1

 

3. เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

-

1

1

 

4. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

-

2

2

 

5. เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

-

1

1

 

6. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

-

2

2

 

7. เจ้าหน้าที่งานการเงิน

-

1

1

 

8. เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

-

1

1

 

9. เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ

1

1

2

 

10. เจ้าหน้าที่กิจกรรม

1

1

2

 

11.  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

-

1

1

 

12. นักการภารโรง

1

2

3

 

13. พนักงานขับรถ

4

-

4

 

14. คนงานกิจการเกษตร

3

-

3

 

15. เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

3

-

3

 

รวมทั้งหมด

15

18

33

 
Joomla templates by Joomlashine