ข้อมูลครุภัณฑ์

 

สรุปทะเบียนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2557
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน มูลค่า จำนวนใช้ไม่ได้
1 อาคารถาวร 121 70,160,954 6
2 อาคารชั่วคราว/โรงเรือน 10 1,162,849 2
3.1 สิ่งก่อสร้าง ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 3,319,923  
3.2 สิ่งก่อสร้าง ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ เป็นส่วนประกอบหลัก 2 229,800  
3.3 ปรับปรุงต่างๆ 0 0  
รวม 137 74,873,526 8
ครุภัณฑ์ จำนวน มูลค่า จำนวนใช้ไม่ได้
4 ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 178,810 1
5 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 1,914,000  
6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2 25,990  
7 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 0  
8.1 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ 2 90,415  
8.2 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องจักรกล 3 1,850,000  
9.1 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ 2 52,000  
9.2 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องจักรกล 1 40,000  
9.3 ครุภัณฑ์กีฬา 0 0  
10.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ 0 0  
10.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกล 0 0  
11 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 21 825,000  
12 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 39,000  
13 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 3,271,076 1
รวม 54 8,286,291 2
รวมทั้งสิ้น 191 83,159,817 10
Joomla templates by Joomlashine