ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน

                   ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  ได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างหลากหลาย  โดยจัดระดับการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   และระยะสั้น  ดังนี้

                        1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ. 2545  (ปรับปรุง  พ.2546)  และ.2556

                   2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2557 (ทดลองใช้)

                   มี   ประเภทวิชา  1  สาขาวิชา  5 สาขางาน   ประกอบด้วย

                   ประเภทวิชาเกษตรกรรม

                   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์             สาขางานพืชศาสตร์

                                                          สาขางานสัตวศาสตร์

                                                          สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

                                                          สาขางานเกษตรทั่วไป

                                                          สาขางานช่างเกษตร

        3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  พ.2546

        4.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มเติม พ.ศ. 2557 (ทดลองใช้)

                   มี   ประเภทวิชา  5  สาขาวิชา  6 สาขางาน  ประกอบด้วย

         ประเภทวิชาเกษตรกรรม

                   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์             สาขางานเกษตรศาสตร์

                   สาขาวิชาพืชศาสตร์                 สาขางานพืชไร่

                                                          สาขางานพืชสวน  (MEP)

                   สาขาวิชาสัตวศาสตร์                สาขางานการจัดการผลิตสัตว์

                   สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร       สาขางานผลิตภัณฑ์พืช                      

                   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                   สาขาวิชาการตลาด                  สาขางานการตลาด

                   5. การจัดการศึกษานอกระบบ

                    5.1  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้นเป็นโครงการที่จัดอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงรายและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

Joomla templates by Joomlashine