ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย Chiang Rai

               เมื่อพญามังรายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ ได้แล้ว จึงทรงกรีฑาทัพไปแสดงฝีมือในการยุทธต่อหัวเมืองฝ่ายใต้ลงมา  จึงได้ไปรวมพล    เมืองลาวกู่เต้า  และหมอควาญได้นำช้างมงคลของพญามังรายไปทอด (ผูก)ไว้ในป่าหัวดอยทิศตะวันออกพลัดหายไป พญามังราย จึงได้เสด็จติดตามรอยช้าง ไปจนถึงดอยทองริมแม่น้ำกกนัทธี  ได้ทัศนาการเห็นภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  อุดมสมบูรณ์เป็นชัยภูมิที่ดี จึงได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นที่นั้น ให้ก่อปราการโอบเอดอยจอมทองไว้ในท่ามกลางเมือง  ขนานนามเมืองว่า เวียงเชียงรายตามพระนามของพญามังรายผู้สร้าง  เมื่อวันที่ 26  มกราคม  พ.ศ.  1805 ดังนั้น  จึงได้นำรูปช้างสีขาวใต้เมฆแห่งความรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นสีม่วงของ วันเสาร์ซึ่งตรงกับวันประสูติของพญาเม็งราย  เป็นสีประจำจังหวัด

                                คำขวัญของจังหวัดเชียงราย

เหนือสุดในสยาม                             ชายแดนสามแผ่นดิน

ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา                            ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

                                วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  (Vision)

เชียงราย  : เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา   นำการค้าสู่สากล  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

สภาพภูมิศาสตร์

        ที่ตั้ง

       จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย  อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  19  องศาเหนือ  ถึง 20องศา  30  ลิปดาเหนือและเส้นแวงที่  99  องศา  15  ลิปดา  ถึง  100  องศา  45  ลิปดาตะวันออก  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  829  กิโลเมตร

        อาณาเขต

                 ทิศเหนือ    ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                 ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                 ทิศใต้         ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและลำปาง

                 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและจังหวัดเชียงใหม่      

         สภาพภูมิประเทศ

จังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North  Continental   Highland)  มีพื้นราบสูงเป็นหย่อมๆ  ในเขตอำเภอแม่สรวย  เวียงป่าเป้า  และเชียงของ  บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ1,5002,000   เมตร   จากระดับน้ำทะเล   บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ำสำคัญในตอนกลางของพื้นที่    ได้แก่อำเภอพาน  เมือง  แม่จัน  แม่สาย   เชียงแสน  และเชียงของ  มีความสูงประมาณ  410  580  เมตร  จากระดับน้ำทะเล  มีพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งสิ้น  11,678.369  ตารางกิโลเมตร หรือ  7,298,981  ไร่          ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์จังหวัดเชียงราย

 

 

Joomla templates by Joomlashine