ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

     เนื้อที่ของสถานศึกษา       484 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา

     มีอาคาร รวมทั้งสิ้น   11   หลัง   มีห้องทั้งสิ้น     69   ห้อง ได้แก่

 1. อาคารอำนวยการ                                      จำนวน  1      หลัง     12 ห้อง
 2. อาคารแผนกวิชาพื้นฐาน                               จำนวน  1      หลัง     12 ห้อง
 3. อาคารวิทยบริการ                                      จำนวน  1      หลัง     8 ห้อง
 4. อาคารแผนกวิชาช่างกลเกษตร                         จำนวน  1      หลัง     1 ห้อง
 5. อาคารแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร                  จำนวน  1      หลัง     2 ห้อง
 6. อาคารหอประชุม                                       จำนวน  1      หลัง     1 ห้อง
 7. อาคารแผนกวิชาธุรกิจเกษตร                          จำนวน  1      หลัง     6 ห้อง
 8. อาคารเซ็นทรันแลป                                    จำนวน  1      หลัง     20 ห้อง
 9. อาคารระยะสั้น                                         จำนวน  1      หลัง     4 ห้อง
 10. อาคารพัสดุกลาง                                       จำนวน  1      หลัง     1 ห้อง
 11. อาคารแนะแนว                                        จำนวน  1      หลัง     3   ห้อง
Joomla templates by Joomlashine