ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

งบประมาณ  จำนวนทั้งสิ้น   53,417,563.39  บาท  (รายละเอียดแสดงในตารางที่1.1)

ตารางที่ 1.1  งบดำเนินการ  งบประมาณประจำปีการศึกษา  2557

รายการ

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

1.  งบบุคลากร

1.1  เงินเดือน

30,165,458.78

30,165,458.78

1.2  ค่าจ้างประจำ

2,636,478.67

2,636,478.67

1.3  พนักงานราชการ

1,533,950.00

1,533,950.00

รวมงบบุคลากร

34,335,887.45

34,335,887.45

2.  งบดำเนินงาน

   

2.1   ค่าตอบแทน

   

2.2  ค่าใช้สอย

1,360,900.00

1,360,899.46

2.3  ค่าวัสดุ

   

2.4  ค่าสาธารณูปโภค

650,000.00

649,765.67

รวมงบดำเนินงาน

2,010,900.00

2,010,665.13

3.  งบลงทุน

   

3.1  ค่าครุภัณฑ์

1,500,000.00

1,489,690.00

3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,000,000.00

699,000.00

รวมงบลงทุน

2,500,000.00

2,188,690.00

4.  งบอุดหนุน

   

4.1  อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,759,380.00

4,759,380.00

4.2  อศ.กช.

435,000.00

434,999.70

4.3  เกษตรระยะสั้น

87,900.00

87,900.00

4.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

83,000.00

83,000.00

4.5 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

72,000.00

71,902.48

4.6  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

30,000.00

30,000.00

4.7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

376,200.00

334,800.00

4.8 ค่าอุปกรณ์การเรียน

206,310.00

186,070.00

4.9 ค่าหนังสือเรียน

897,000.00

703,123.15

4.10  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน

426,075.00

382,375.00

4.11   โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

205,000.00

205,000.00

รวมงบอุดหนุน

7,577,865.00

7,278,550.33

รายการ

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

5.  งบรายจ่ายอื่น

5.1 โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

200,000.00

199,952.25

5.2  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

50,000.00

50,000.00

5..3   ค่าใช้จ่ายในการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน  (ระยะสั้น)Fixitcenter

1,130,000.00

1,129,763.15

5.4  โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

67,000.00

66,978.00

5.5 โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ

400,000.00

400,000.00

5.6  โครงการสร้างองค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ  และสู่สากล

697,600.00

697,600.00

5.7  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

38,500.00

38,500.00

5.8  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

550,000.00

550,000.00

5.9  โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

11,500.00

11,500.00

5.10  โครงการความร่วมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวปิโตรเคมี อัญมณี  การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพานิชย์นาวีและอาหาร

50,000.00

49,480.00

5.11  ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา (นาโต่)

4,410,000.00

4,409,997.08

รวมงบรายจ่ายอื่น

7,604,600.00

7,603,770.48

รวมทั้งสิ้น

54,029,252.45

53,417,563.39

           งบบำรุงการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 3,427,787.06 บาท (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.2)

ตารางที่ 1.2  งบบำรุงการศึกษา  งบประมาณประจำปีการศึกษา  2557

ประเภท

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

รายรับ

   

1.  ค่าบำรุงการศึกษาต่าง ๆ

1,172,050.00

 

2.  ค่าขายผลผลิต

2,218,683.00

 

รวมรายรับ

3,390,733.00

 

รายจ่าย

   

1.   ค่าจ้างชั่วคราว

 

2,367,054.00

2.   ค่าตอบแทน

 

384,260.00

3.  ค่าใช้สอย

 

273,937.00

4.  ค่าสาธารณูปโภค

 

10,291.06

5.  ค่าวัสดุ

 

392,245.00

6.  ค่าครุภัณฑ์

 

-

7.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

-

8.  เงินอุดหนุน

 

-

9.  รายจ่ายอื่น

 

-

รวมรายจ่าย

 

3,427,787.06

* ปีการศึกษา  หมายถึง  ปีการศึกษาที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีล่าสุด

** งบดำเนินการ  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี  ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ค่าเสื่อมราคา  เงินเดือนและวิทยฐานะของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา

Joomla templates by Joomlashine