วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

        “สร้างสรรค์ สามัคคี มีประสบการณ์ งานเป็นเลิศ ประเสริฐวิชาการ”

 

วิสัยทัศน์                                                                          

         ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 

พันธกิจ

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย มีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีพันธกิจดังนี้

            1) จัดการเรียนการสอนทางวิชาชีพเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

            2) จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร ให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ

            3) วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตร

            4) สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาวิชาชีพเกษตร

            5) ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร อย่างทั่งถึงและเสมอภาค

            6) สร้างค่านิยมทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

 

เป้าประสงค์

          1) มุ่งพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ

          2) มุ่งพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
          3) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
         4) มุ่งพัฒนาการบริการวิชาชีพสู่สังคม

          5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการวิจัย

          6) มุ่งพัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการ

          7) สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

Joomla templates by Joomlashine