ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเกษตรกรรมเชียงราย  มีนายชาตรี  โพธิ์สอน  เป็นผู้ประสานงานและอาจารย์ใหญ่คนแรกมีพื้นที่ 686  ไร่  3 งาน  และได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย เมื่อ พ.ศ.2522

  •             ปี พ.ศ.2524 วิทยาลัยฯ ได้รับโครงการโคนมภายใต้เงินยืมจากรัฐบาลเดนมาร์กให้จัดตั้งไร่ฝึกงานนักเรียน  นักศึกษา ด้านโคนม ตั้งอยู่เลขที่ 250 หมู่ 3 ตำบลต้า  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 280  ไร่
  •             ปี พ.ศ.2537 ได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้น  โดยมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกับวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย ใช้ชื่อว่า  “วิทยาลัยชุมชนริมกก”
  •            ปี พ.ศ. 2539 ได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต  ให้โอกาสแก่บุตรหลานเกษตรกรที่มีความต้องการในการเรียน  โดยเป็นโครงการที่มุ่งเน้นทางด้านทักษะ ไม่เสียค่าเล่าเรียน เรียนฟรี  อยู่ประจำ  ทำโครงการ  และได้เปลี่ยนชื่อจาก วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย เป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย”
  •         ปี พ.ศ. 2546 ได้ปรับเปลี่ยนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาใหม่ เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
  •       ปี พ.ศ. 2555 (15 ตุลาคม 2555) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ กระทรวง ออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปในการ กำหนดให้รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรโดย

                   สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมภาคเหนือประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคเหนือ  รวม 9 แห่งคือ

                            1.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

                            2.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

                            3.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน    

                            4.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

                            5.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

                            6.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

                        7.   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์      

                        8.   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

         9.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์


            ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0-5367-4350 โทรสาร 0-5367-4349 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website :www.crcat.ac.th?

 

ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายชาตรี โพธิ์สอน 2518 - 2524
2 นายไววิทย์ ชัยถาวร 2524 - 2531
3 นายเล็ก ปานแย้ม 2531 - 2535
4 นายรเขต ภัทรกายะ 2535 - 2540
5 นายบวร เมืองสุวรรณ์ 2540 - 2542
6 นายบุญสร้าง พี่พานิช 2542 - 2545
7 นายทศพร ชัมพูนทะ 2545 - 2552
8 นายเทพชัย ร่มโพธิ์ 2552 - ปัจจุบัน

 

 

Joomla templates by Joomlashine