ชื่อ - นามสกุล :นายชยพล ซาวคำเขตร์
ตำแหน่ง :ครู ปฏิบัติหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา